nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image

Confidențialitate

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE
 
În conformitate cu Regulamentul general privind protecția datelor ("RGPD"), prin această politică de confidențialitate vă informăm despre prelucrarea datelor dvs. personale și, totodată, ne luăm angajamentul de a le folosi în acord cu standardele și principiile legale. Dacă operăm modificări în privința activităților de prelucrare ori dacă apar modificări ale legislației, vom putea modifica această politică de confidențialitate. Varianta revizuită o vom aduce la cunoștință prin afișarea pe website sau în oricare din locațiile noastre.

Informații despre datele personale și prelucrare
Datele cu caracter personal sunt orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă, iar prin prelucrare de date se înțelege orice operațiune sau set de operațiuni efectuate, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal.

Datele personale prelucrate
Pentru oferirea serviciilor către clienții persoane fizice prelucrăm, de regulă, date de identificare precum nume, prenume, seria si numărul actului de identitate, adresa de domiciliu, adresa de e-mail, numărul de telefon, data sosirii și a plecării, numărul de camere închiriate precum și numărul de persoane pentru care se face rezervarea, informațiile rezultate în urma înregistrării video în cazul vizitării locațiilor noastre și orice alte informații care derivă din acestea în urma prelucrărilor efectuate și care sunt necesare desfășurării activității. În privința clienților persoane juridice, prelucrăm datele personale ale persoanelor fizice care au legătură cu societatea ce devine clientul nostru, deoarece aceste persoane fizice sunt în fapt beneficiarii reali ai serviciilor noastre, precum și datele persoanelor fizice care inițiază sau derulează relația cu noi în vederea contractării serviciilor. Totodată, în relația cu furnizorii și colaboratorii, colectăm și prelucrăm numele, prenumele, adresa de e-mail, numărul de telefon și date video despre persoanele fizice care inițiază și derulează relația de colaborare/comercială cu noi.

Scopul prelucrării datelor
Scopurile în care prelucrăm date sunt acelea de a furniza servicii clienților, de a respecta prevederile legislației în vigoare și pentru urmărirea intereselor noastre legitime. Astfel, efectuarea unei rezervări presupune respectarea unor angajamente contractuale și conformarea cu cerințele legale specifice oferirii de servicii de turism. De asemenea, măsurile pe care le luăm pentru a asigura securitatea locațiilor noastre sau plasarea de fișiere cookie pe website constituie interese legitime pe care urmărim să le apărăm/exercităm. Nu în ultimul rând, atunci când suntem la rândul nostru beneficiarii unor servicii, prelucrăm date în scopul îndeplinirii obligațiilor legale sau contractuale ce ne revin.

Temeiul prelucrării datelor
Prelucrăm datele cu caracter personal dacă este necesar pentru îndeplinirea scopurilor menționate mai sus, în baza următoarelor temeiuri prevăzute de art. 6 RGPD: (i) executarea unui contract sau pentru a face demersuri înainte de încheierea unui contract, (ii) în vederea îndeplinirii unei obligații legale care ne revine, de exemplu pentru înregistrarea în contabilitate, facturare, (iii) pentru protejarea unor interese legitime și (iv) uneori, când obținem consimțământul persoanei fizice în vederea prelucrării datelor.

Obligativitatea comunicării datelor
Prelucrarea datelor cu caracter personal este necesară pentru contractarea serviciilor de cazare precum și pentru a ne îndeplini îndatoririle legale aferente furnizării acestor servicii. Refuzul comunicării datelor va determina imposibilitatea de a ne oferi serviciile. În relația cu furnizorii solicităm, de asemenea, în mod obligatoriu datele cu caracter personal pentru a fi în măsură să aducem la îndeplinire obligațiile legale și contractuale. Cu toate acestea, utilizatorii website-ului au opțiunea de a nu fi de acord cu prelucrarea datelor prin intermediul fișierelor cookie, refuz ce nu atrage nicio urmare negativă.

Transmiterea datelor către alți destinatari
Pentru a ne atinge scopurile menționate mai sus, transmitem în anumite situații datele personale colectate către autorități publice, organe judiciare, consultanți externi care ne acordă sprijin sau ne asistă în exercitarea și apărarea drepturilor, în condițiile impuse ori prevăzute de lege. De asemenea, utilizăm furnizori de servicii, cum este cazul furnizorului care ne găzduiește website-ul sau adresa de e-mail. Ne asigurăm, însă, întotdeauna că instituim garanții adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal, de exemplu prin reglementări contractuale.

Durata prelucrării
Vom stoca datele dvs. în conformitate cu cerințele legale care reglementează termene limită de păstrare a datelor specifice fiecărei operațiuni de prelucrare în vederea realizării scopurilor menționate mai sus.

Drepturile privind prelucrarea și exercitarea lor
În conformitate cu prevederile legale, lista completă a drepturilor persoanelor vizate este următoarea: 
(i) dreptul la informare – adică dreptul de a solicita informații privind activitățile de prelucrare a datelor cu caracter personal;
(ii) dreptul la rectificare – posibilitatea de a rectifica sau completa datele personale inexacte;
(iii) dreptul la ștergerea datelor ("dreptul de a fi uitat") – înseamnă dreptul de a obține ștergerea datelor, în cazul în care prelucrarea acestora nu a fost legală sau în alte cazuri prevăzute de lege;
(iv) dreptul la restricționarea prelucrării – adică dreptul de a solicita restricționarea prelucrării în cazul contestării exactității datelor, precum și în alte cazuri prevăzute de lege;
(v) dreptul de opoziție – înseamnă dreptul de împotrivire, în special, contra prelucrărilor de date care se întemeiază pe interesul nostru legitim;
(vi) dreptul la portabilitatea datelor – adică dreptul de a primi, în anumite condiții, datele personale pe care le-a furnizat sau posibilitatea de a solicita ca respectivele date să fie transmise altui operator;
(vii) dreptul de a depune plângere – adică posibilitatea de a depune plângere față de modalitatea de prelucrare a datelor personale la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. Datele de contact ale autorității de supraveghere pentru protecția datelor sunt următoarele:
Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal
B-dul G-ral Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București
Telefon: +4 0318 059 211 sau +4 0318 059 212
E-mail: anspdcp@dataprotection.ro
Website: www.dataprotection.ro
(viii) dreptul de retragere a consimțământului – in cazurile in care prelucrarea se întemeiază pe consimțământul, clientul îl poate retrage oricând. Retragerea consimțământului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuată anterior retragerii rămânând în continuare valabilă.
Pentru exercitarea drepturilor mai sus menționate sau pentru orice întrebare legată de modul în care datele dumneavoastră sunt utilizate ori dacă unele dintre datele despre dumneavoastră sunt incorecte, aveți posibilitatea de a ne transmite o cerere scrisă la sediul din bd. Unirii nr. 43, Bacău, România și ne luăm angajamentul să depunem toate eforturile necesare pentru a o rezolva într-un termen cât mai scurt.

Operatorul
Responsabilitatea pentru prelucrarea datelor conform prezentei politici de confidențialitate revine Asociației Sportive Fotbal Club Municipal Bacău, o entitate juridică de drept român, constituită și funcționând în baza legilor românești, cu sediul în bd. Unirii nr. 43, Bacău, România, având cod unic de identificare RO9366090. Pentru întrebări sau solicitări privind prelucrarea datelor, ne puteți contacta în orice moment la această adresă.